اجاره سالن در جاده قدیم

کدفایل:41627

مساحت کل:مشاع مساحت سالن:500و350و250و200متری برق:3فاز

اجاره ماهانه:متری 18/000هزارتومان

شماره تماس:09202020444