اجاره سالن در جاده قدیم کرج

کدفایل:41508

مساحت کل:3000 مساحت سالن:1200

کاربری:صنعتی برق:250آمپر

اجاره ماهانه:75/000/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444