اجاره سالن در بوئین زهرا

کدفایل:41458

مساحت کل:6000 مساحت سالن:504 کاربری:صنعتی دفتری:320متر

ویعه:300/000/000میلیون تومان برق:75آمپر

شماره تماس:09202020444