اجاره سالن جاده قدیم کرج فتح 15

کدفایل:41304

مساحت کل:1000 سالن:300 جواز:صنعتی برق:3فاز

ودیعه:30/000/000میلیون تومان اجاره ماهانه:9/500/000میلیون تومان

شماره تماس:09202020444