اجاره زمین کشاورزی در دزفول

اجاره زمین کشاورزی 09202020444 محلدزفول متراژ ۴۰۰۰ ودیعه توافقی اجاره ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان چهار هکتار زمین کشاورزی برای کشت کاهو و یا سبزی اجاره داده میشود. زمین بسیار حاصلخیز و اول دریچه کانال آب در گروه. نزدیک به جاده.زمین درحال حاضر زیر کشت گندم میباشد.