اجاره زمین در شهرقدس5000متر

کد فایل: 37369

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5000 آب: شهری متراژ سوله: 50 برق: 32آمپرمساحت اداری: 50