اجاره زمین در جاده مخصوص4600متر

کدفایل:41599

مساحت :4600متر

کاربری:صنعتی

سند:6دانگ

ودیعه:3/000/000/000 تومان اجاره:350/000/000 تومان

مشاور شما:آقای محمودی

شماره تماس: 9121333682