اجاره زمین در جاده مخصوص4320متر

کد فایل: 37208

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 4320 آب: داردبرق: دارد ، مساحت اداری: 100