اجاره زمین در جاده مخصوص

کدفایل:41616

مساحت کل:40000هزار متر سند:6دانگ دفتری:100متر

قیمت:کارشناسی

شماره تماس:09202020444