اجاره زمین در آدران 11000متر

کد فایل: 36870 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 11000 ، آب: تانکر برق: تک فاز