اجاره تعمیرگاه در جاده قدیم 1200متر

کدفایل:41575/ 1200متر سالن/برق 3فاز/ با تجهیزات/

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی