اجاره تجاری در جاده قدیم

کدفایل:42067

مساحت کل:600 آب:چاه

قیمت:ودیعه:100/000/000میلیون تومان اجاره ماهانه:8/000/000تومان

مشاور شما:آقای رفیعی

شماره تماس:09123867636