خرید انبار سالن | جاده مخصوص ۷۰۰۰ متر

خرید انبار سالن |جاده مخصوص

مساحت کل : ۷۰۰۰متر | مساحت سالن : ۲۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی

مساحت اداری : دارد |تلفن : دارد | آب: دارد تانکر | گاز : دارد|سند: ۶دانگ