اجاره اداری در جاده مخصوص

اجاره اداری در جاده مخصوص

کدفایل:41424

مساحت سالن:800متر

اجاره متری:23/000هزار تومان

شماره تماس:09202020444